JohnTillieFinePrints

Japanse Houtsneden, 19e eeuw

item2 x1

Kunisada

P1160320a

Utagawa Kunisada

Triptiek 'Drie musicerende geisha"

P1050363

Utagawa Kunitero I

Triptiek 'Sneeuw' uit de serie "Setsugekka no Uchi"

P1100974 n9xaia P1070535

Kunisada

Kunichika

Kunisada

Japanse Houtsneden, 20e eeuw

Shodo P1060313
P1060285

Shoda Koho

Benji Asada

Shiro Kasamatsu

mei2006017
mei2006016 mei2006015

Shigure-Momiji

Fusoren

Azuma-Nishiki

Shiminkai Kagami yokichi

Yokichi

Shiminkai

Kagami

N1256
P1060282
Lotusbloem

Sakai Hoitsu

Sakai Hoitsu

Shoda Koho

Hoefboomgaard 2, 6227ER Maastricht

Email : info@johntilliefineprints.com

Tel : 043 - 3613523

item18